alarmجمعه 13 تیر 1399 - 00:30

Friday 3 July 2020 - 00:30alarm

alarmالجمعة 12 ذو القعدة 1441 - 00:30

گاو سرابي

گاو سرابي

 

 

  

تاريخچه

  

در مورد پيدايش اين توده ژنتيكي در ايران و نيز در منطقه سراب ديدگاه‌هاي مختلفي توسط مردم بومي مطرح ‌مي‌شود كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود. گروهي به نقل از گذشتگان معتقدند كه اين نژاد در زمان‌هاي قديم به‌وسيله تعدادي از خوانين سراب از منطقه ديگري به سراب آورده شده است و گروهي معتقدند كه يك توده گاو توسط يكي از سران ايل شاهسون از قره‌باغ به اين منطقه وارد شده و با گاوهاي بومي منطقه آميزش يافته و گاوهاي سرابي از آنها به‌وجود آمده‌اند. عده‌اي ديگر نيز عقيده دارند در حدود سيصد سال پيش، اجداد اين نژاد از ديگر نقاط به اين منطقه آورده شده است. نظريه‌اي نيز وجود دارد مبني بر آن كه قبل از مشروطيت شخصي به نام امير بهادر تعدادي گاو از كشور روسيه تزاري وارد سراب نموده و پس از آميزش با گاوهاي بومي منطقه باعث پيدايش گاوهايي شد كه به‌نام نژاد يا توده گاو سرابي معروف‌اند.

  

‌ 

  

پراكنش

  پراكندگي نژاد سرابي عمدتاً در منطقه سراب و اطراف شهرستان‌هاي ميانه، اردبيل، خوي و اطراف گردنه حيران بوده و توسط دامداران سنتي نگهداري مي‌شود و از جوانه گاوهاي نر سرابي در اكثر شهرستان‌هاي كشور جهت‌پرواربندي استفاده مي‌شود.

  

   

 خصوصيات ظاهري

  

رنگ بدن

  

رنگ گاوهاي سرابي با طيف‌هاي متنوعي ديده مي‌شود و به‌طور كلي از زرد روشن تا قهوه‌اي سوخته متغير است. در بين آنها گاوهايي به رنگ زرد با لكه‌هاي سفيد نيز ديده مي‌شود. در بعضي از گاوها نيز بر روي گردن و شانه، موهاي سياه رنگ ديده مي‌شود. رنگ پوزه و اطراف چشم‌ها و فرج قهوه‌اي، سفيد، كرم، سياه، خاكستري و يا مخلوطي از رنگ‌هاي فوق مي‌باشد. پستان گاو سرابي از موهاي زرد روشن و نرم پوشيده شده است‌.

  

 

  

وضعيت سر

  

اندازه سر نسبتاً كوچك ولي طويل با پوزه‌اي كشيده مي‌باشد كه قوس پيشاني در آن كاملاً مشهود است‌. در محل پيشاني موهاي اضافي روييده و اكثراً شاخ وجود دارد. شاخ گاوهاي سرابي كوتاه، به طرف عقب خميده و رنگ آن از سياه تا سفيد متغير است‌.

  

گاوهاي سرابي داراي چشمي براق و رنگ دور حدقه به ترتيب فراواني قهوه‌اي كم، سياه و مخلوطي از رنگ‌هاي فوق مي‌باشد.

  

 

  

وضعيت گردن

  

گاو نر سرابي داراي كوهان بزرگ و غبغب كشيده و چين‌دار در سرتاسر گردن مي‌باشد.

  

وضعيت بدن:

  

اكثر گاوهاي سرابي، از ديد پهلو، داراي بدني ذوزنقه‌اي شكل مي‌باشند.

  

 

  

ميانگين اندازه‌هاي ابعاد بدن

  

 

  

جدول 1- ميانگين وزن (كيلوگرم) و اندازه‌هاي ابعاد بدن (سانتي متر) گوساله‌هاي نر سرابي در سنين مختلف

  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

صفت

‌وزن

‌ارتفاع

   

جدوگاه

طول بدن ‌

دور

   

سينه

دورمورب

   

سينه

عرض

   

كپل

عرض

   

پيشاني

طول

   

پيشاني

عرض

   

هانش

طول

   

هانش

دور

   

قلم

ارتفاع

   

كپل

بدوتولد

27

69/52

73/36

66/07

71/6

17/15

11/7

11/07

8/86

22/08

9/9

72/13

3 ماهگي

58/5

80/9

95/45

86/9

92/54

22/43

12/81

13/56

13/19

29/24

11/06

83/67

6 ماهگي

98/9

91/33

110

104/5

111/06

27/79

15/22

15/82

17/4

34/93

12/12

94/74

12 ماهگي 

206/9

111/04

143/73

141/79

150/5

35/29

19/5

21/07

20/93

44/4

15/64

116/24

18 ماهگي 

324

121/75

167/1

163/5

171/9

39/00

21/8

21/6

25/5

49/50

17/83

123/8

 24ماهگي

414/5

128/6

197/2

184

199/8

44/7

23/4

25/6

26/5

55/5

19/3

123/8

  

 

  

‌‌جدول2- ميانگين وزن (كيلوگرم) و اندازه‌هاي ابعاد بدن (سانتي متر) گوساله‌هاي ماده سرابي در سنين مختلف

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

صفت

‌وزن

‌ارتفاع

   

جدوگاه

طول بدن ‌

دور

   

سينه

دورمورب

   

سينه

عرض

   

كپل

عرض

   

پيشاني

طول

   

پيشاني

عرض

   

هانش

طول

   

هانش

دور

   

قلم

ارتفاع

   

كپل

عرض

   

پرينه

بدوتولد

25

68/65

72/84

65/1

70/4

17/29

10/5

11

8/75

21/23

9/5

71/23

2/7

3 ماهگي

55/7

81/26

97/1

87/8

91/43

22/04

12/67

13/6

13/4

28/72

10/61

83/7

4/14

6 ماهگي

91/9

90/68

112/13

103/12

108/44

26/56

14/14

15/69

16/41

33/77

11/57

94/7

4/91

12 ماهگي 

186/07

107/84

141/03

135/01

142/64

33/26

16/06

19/12

21/53

41/65

14/09

111/95

6/64

18 ماهگي 

283/21

187/27

157/9

157/38

165/24

38/09

17/99

21/58

23/69

47/46

15/72

120/4

7/5

 24ماهگي

364/5

123/45

170/94

169/98

178/67

40/08

17/99

22/04

26/22

51/26

16/32

126/96

9/02

≥36 ماهگي

378/5

121/87

177/29

171/98

180/08

43/27

17/57

21/87

26/04

52/38

16/37

126/41

8/03

  

 

  

 جدول3- خصوصيات توليدي

  

                                                                                   

صفت

ميانگين

حداكثرشيرتوليدي يك   دوره شيردهي بدون احتساب تغذيه شير مصرفي گوساله 

2402/3   كيلوگرم

حداكثر شير توليدي   يك دوره شيردهي با احتساب تغذيه شير گوساله

2852   كيلوگرم

حداقل شير توليدي يك   دوره شيردهي بدون احتساب تغذيه شير گوساله

1073/4   كيلوگرم

حداقل شير توليدي يك   دوره شيردهي با احتساب تغذيه شير گوساله

1385   كيلوگرم

توليد شير روزانه

7/6 كيلوگرم

درصد چربي شير

4/5%

درصد پروتئين شير

4/04%

درصد ماده جامد شير

13/5%

طول دوره آبستني

283/3   روز

سن اولين تلقيح   تليسه‌ها

15   روز ± 18 ماه

سن اولين زايش تليسه‌ها

15   روز ± 27 ماه

وزن در هنگام اولين   آبستني

265   كيلوگرم

وزن ماده بالغ

350   كيلوگرم

وزن نر بالغ

560   كيلوگرم

درصد سخت زايي

1/6%

تعداد تلقيح به ازاي   هر آبستني

1/28

  

 

  

- درصد آبستني:

  

در ايستگاه شبسترمتوسط توليد شير روزانه گله گاو سرابي 7/45 ليتر و ميانگين شير توليدي در يك دوره‌شيردهي 204 روزه، 1521 ليتر با چربي 4/15% گزارش شده است.

  

 

  

 

  

ميانگين مقدار شير توليدي و طول دوره شيردهي در زايش‌هاي مختلف

  

                                                      

شماره زايش

مقدارشيرتوليدي‌ (‌كيلوگرم)

طول دوره شيردهي (روز)

1

1708

269

2

1707

246

3

1704

242

4

1818

231

5

1946

258

6

1852

250

  

 

  

 خصوصيات توليد مثلي

  

 

  

برخي از فراسنجه‌هاي توليدمثلي گاوهاي سرابي

  

                                                                                    

صفت

دوره شيردهي

اول

دوم

سوم‌

‌‌‌چهارم

فاصله زايش تا نخستين فحلي (روز)

108/8

66/7

92/3

131/0

فاصله زايش تا آبستني (روز)

145/8

653/2

92/3

131/0

فاصله گوساله‌زايي (روز)

429/3

413/3

374/0

442/0

تعداد تلقيح به ازاي هر آبستني

1/7

2/7

1/0

1/3

طول دوره آبستني (روز)

282/2

279/3

281/0

283/0

  

 

  

 ميانگين اندازه‌هاي پستان و پستانك‌ها در گاوهاي سرابي

  

                                                                                                                                                                      

6   سال به بالا

5/2   تا 3 سال

سن

حداكثر

حداقل

ميانگين‌

حداكثر

حداقل

ميانگين

صفت (cm)

55

33

46/0

45

26

34/5

طول پستان

37

14

21/5

24

15

19/3

عرض پستان

32

15

24/0

24

15

19/5

عمق پستان

-

-

7/1

-

-

6/3

طول پستانكهاي پيشين‌

-

-

6/2

-

-

5/7

طول پستانكهاي پسين‌

-

-

6/2

-

-

7/2

محيط پستانكهاي پيشين‌

-

-

7/9

-

-

3/7

محيط پستانكهاي پسين‌

  

‌‌‌‌ابعاد بر حسب سانتيمتر مي‌باشد.

  

 

  

 برخي از فراسنجه‌هاي توليد مثلي گاوهاي ايستگاه دامپروري سراب

  

                                              

صفت

تعداد

ميانگين± ‌انحراف معيار

سن در نخستين جفتگيري (ماه‌)

32

0/37±24/00

سن در نخستين زايش (ماه‌)

32

1/1±33/6

فاصله گوساله زايي (ماه‌)

59

0/2±12/7

طول دوره آبستني (روز) براي گوساله نر

53

1/3±282/8

طول دوره آبستني (روز) براي گوساله   ماده

42

1/3±280

  

 

  

 خصوصيات توده ژنتيكي

  

1- قدرت تحمل نسبتأ زياد در رابطه با تغييرات محيطي و سازش با آن.

  

2- آسان بودن نگهداري در شرايط روستايي‌.

  

3- مقاومت نسبي در مقابل بيماريها و امراض‌.

  

4- كم توقعي نسبت به مواد غذايي و قناعت در تغذيه‌.

  

5- طول مدت بهره‌برداري قابل توجه‌.

 

گاو ماده سرابی 

 

 

گاو نر سرابی

   


fiber_new12 تیر 1399: بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئيس‌ جمهور از ظرفیت های تجاری سازی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور علوم دامی fiber_new11 تیر 1399: برگزاری جلسه جمع بندی چگونگی ادامه کار واحد گاوداری ایستگاه ملی گاودشت در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور fiber_new10 تیر 1399: برگزاری روز مزرعه معرفی سیلاژ خوراک کامل دام بر پایه تفاله پرتقال در ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت fiber_new9 تیر 1399: انتصاب مدیر داخلی مرکز رشد واحدهای فن آور علوم دامی از سوی معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته ها fiber_new8 تیر 1399: دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد : پژوهش و تحقیقات كاربردی; آموزش كشاورز محور / در راستای توسعه پایدار كشاورزی
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.